Algemene voorwaarden Be Release.

Artikel 1. Definities:

1.    Be Release opgericht door Thirza Wolfswinkel, gevestigd in Warmenhuizen, kvk-nummer: 85419389, zal in deze algemene voorwaarde worden aangeduid als dienstverlener.
2.    De wederpartij in deze algemene voorwaarden zal worden aangeduid als klant.
3.    Met de overeenkomst wordt bedoeld, een mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst tussen de dienstverlener en de klant betreffende een overeengekomen levering van diensten of goederen.

Artikel 2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden:

1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen en werkzaamheden die betrekking hebben op de diensten van Be Release, door of namens de dienstverlener waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.    Van toepassing is steeds de laatst ingezonden versie van deze algemene voorwaarden. De dienstverlener heeft het recht om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen wanneer omstandigheden dat vergen. De nieuwste versie zal altijd beschikbaar worden gesteld.

Artikel 3. Aanmelden/ Aansprakelijkheid:

1.    Aanmelden voor een behandeling gaat via e-mail, app of telefonisch.
2.    Met aanmelden voor een behandeling verklaart de klant akkoord te gaan met het feit op de hoogte te zijn dat deelname aan de behandeling geheel voor eigen risico is. Het oplopen van lichamelijk/geestelijk letsel als gevolg van deelname aan een behandeling is op eigen risico. De dienstverlener is van elke vorm van aansprakelijkheid uitgesloten.

Artikel 4. Gezondheid:

1.    Een holistische behandeling is geen vervanging voor een bezoek aan een arts, medische of psychologische behandeling, wel is het een waardevolle aanvulling. De dienstverlener stelt geen medische diagnoses.
2.    Raadpleeg altijd een arts of behandelaar bij langdurige lichamelijke of psychische klachten.
3.    Bij acute medische of psychische klachten contact opnemen met arts en/of behandelaar.
4.    De dienstverlener zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 5. Geheimhouding:

1.    De dienstverlener gaat zorgvuldig om met je persoonsgegevens zal niet zonder je toestemming informatie doorgeven aan derden (ook geen e-mail adres, telefoon of mobiel nummer).
2.    Indien de dienstverlener op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak aangewezen wordt om toch vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, kan de klant geen schadevergoeding of schadeloosstelling van dienstverlener eisen.

Artikel 6. Betalingsvoorwaarden:

1.    De betaling vindt plaats na een behandeling en dient contant te worden betaald.
2.    De prijzen voor de diensten kun je vinden op de website www.berelease.nl.
3.    Mocht je op een andere manier willen betalen neem dan contact op met de dienstverlener, Thirza Wolfswinkel.

Artikel 7. Overmacht:

1.    Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de dienstverlener geen invloed kan uitoefenen en waardoor de dienstverlener niet in staat is de verplichtingen na te komen.
2.    De dienstverlener heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen. Tijdens overmacht is dienstverlener gerechtigd een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen of annuleren zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 8. Klachtenprocedure en wetgeving :

1.    Klachten voorafgaand aan, tijdens of na de verrichte diensten over de verrichte diensten, dienen door de klant binnen 4 dagen na de afspraak schriftelijk te worden gemeld aan de dienstverlener. De klacht dient te worden voorzien van een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving, zodat de dienstverlener in staat is zo adequaat mogelijk te reageren.
2.    Indien er geen overeenstemming wordt bereikt, kan de klant het geschil voorleggen aan de rechter, wat onder de woonplaats van de dienstverlener valt.
3.    Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
4.    Alleen het Nederlands recht is van toepassing op alle overeenkomsten en diensten tussen de dienstverlener en de klant.
5.    In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen de dienstverlener 12 maanden.